SOLIS - TO JE IME ZA VAŠ DOM!

Kupovina prvog stana i povrat PDV-a
SOLIS-NEKRETNINE 16-Jun-20 1

Kupovina prvog stana i povrat PDV-a


Ako kupujete nekretninu koja se nalazi u novoizgrađenoj stambenoj zgradi, očekuje vas plaćanje poreza na dodatu vrednost. Prvom nekretninom koju kupujete, smatra se stan tačnije svojinski udeo na porodičnoj stambenoj zgradi, koji kupuje osoba koja nema ili nije posedovala nekretninu ili svojinski udeo u nekretnini počevši od 1. jula 2006. godine.

Za kupce koji kupuju stan u novogradnji, zakonska je obaveza da plate porez od 10% na dodatu vrednost. Porez na dodatu vrednost se plaća samo pri kupovini prvog stana u novogradnji, jer je kupac kupio finalni proizvod koji je izgradio investitor. Ugovorena cena stana zaključno sa PDV-om u potpunosti se isplaćuje prodavcu i to na račun investitora.


Prvom nekretninom smatra se stan ili svojinski udeo na porodičnoj zgradi, koji kupuje osoba koja od 1. jula 2006. godine nije posedovala nekretninu!!!


Porez za staru gradnju iznosi 2,5% na celokupnu cenu stana i ako želite kupiti stan u staroj gradnji koji je bio u prometu, svakako ste u obavezi platiti porez na prenos apsolutnih prava. Sama procedura koju je potrebno izvršiti u što kraćem roku (najkasnije 10 dana od potpisivanja i overe kupoprodajnog ugovora), nije posebno komplikovana. Kupac stana može biti oslobođen plaćanja ovog poreza, ako je to prva nekretnina koju kupuje i ako nekretnina poseduje do 40 kvadratnih metara. Kupac stana može dodatno biti oslobođen plaćanja poreza i to 15m2 za svakog člana domaćinstva, koji takođe nije posedovao neku nekretninu na sebi.

Prema zakonu Republike Srbije, pravo na povrat PDV-a za kupovinu prvog stana i na osnovu podnetog zahteva, ima punoletni državljanin Republike Srbije (fizičko lice). Ukoliko kupujete svoj prvi stan u novogradnji i to direktno od investitora, možete biti oslobođeni od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava i na taj način imate pravo da tražite povrat PDV-a.

Ako ste se odlučili na kupovinu stana veličine 70 kvadratnih metara, imate pravo na povraćaj poreza do 40 m2, dok ćete na preostalih 30m2 pravo na povraćaj pdv-a imati na osnovu članova domaćinstva (supružnik, roditelji, deca...). Treba napomenuti kako u kasnijem periodu niko od spomenutih članova domaćinstva pri kupovini svog stana u budućnosti, neće imati pravo na povraćaj PDV-a.


Kupac stana može biti oslobođen plaćanja poreza kod kupovine prve nekretnine veličine do 40 kvadratnih metara!


Prilikom predaje dokumentacije, obveznik poreza u svrhu ostvarivanja prava na poresko oslobađanje uz kompletnu dokumentaciju, mora predati i overenu izjavu kupca da kupuje prvi stan za svoje potrebe, kao i za potrebe članova njegovog domaćinstva.

Dodatno se mogu predati i drugi dokazi iz kojih se može potvrditi da su u potpunosti ispunjeni svi uslovi za oslobađanje po osnovu koju mu je pružio kupac prvog stana. Zahtev za povrat PDV-a kupcu prvog stana, podnosi se isključivo na Obrascu RFN.

Uz zahtev za povraćaj pdv-a za kupovinu prve nekretnine, obavezno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 1. Zahtev - Obrazac RFN
 2. Overena izjava kupca da kupuje prvi stan - Obrazac IKPS PDV
 3. Fotokopija rešenja odobrenja za izgradnju objekta - poseduje prodavac stana
 4. Ugovor o kupoprodaji - original ili overena kopija
 5. Račun prodavca sa navedinim PDV-om - original ili overena kopija
 6. Dokaz o isplati u celosti, ako je prodavac pravno lice - izvod iz banke prodavca overen pečatom banke
 7. Potvrda prodavca da je stan isplaćen u celosti - original ili overena kopija
 8. Izvod iz matične knjige rođenih - original ili overena kopija
 9. Uverenje o državljanstvu - original ili overena kopija
 10. Kopija lične karte - overena
 11. Uverenje o kretanju prebivališta od 1. 07. 2006. - izdaje MUP
 12. Uverenje da kupac ne poseduje imovinu od 1. 07. 2006. godine - izdaje se u poreskom odelenju prema mestu prebivališta kupca
 13. Kopija kartice tekućeg računa podnosioca zahteva
 14. Uverenje Katastra nepokretnosti da kupac ne poseduje nepokretnost


Ako se zahtev odnosi i na članove domaćinstva koji su u zahtevu i navedeni, dodatno je potrebno obezbediti i obrasce sa rednim brojevima: 8, 9, 10, 11, 12 i 14 i to za svakog člana domaćinstva koji je naveden. Za maloletnu decu potrebno je obezbediti obrasce pod rednim brojevima: 8 i 9. Za decu je od nadležnog MUP-a potrebno još pribaviti i uverenje o prijavljenom prebivalištu.

Nakon obavljene provere ispunjenosti uslova za povraćaj PDV-a, nadležni organ u roku od 30 dana od dana prijema zahteva odlučuje o istom, a u roku od 15 dana od dostavljanja rešenja, vrši refundaciju PDV-a na dinarski račun kupca stana.

Pravo na refundaciju PDV-a nemaju:

 • Fizička lica koja su ostvarila povrat PDV-a prilikom kupovine prvog stana
 • Članovi porodičnog domaćinstva kupca prvog stana (na osnovu kojih je kupac prvog stana dobio mogućnost povrata PDV-a), ako nekada budu kupovali svoj stan
 • Kupac i članovi porodičnog domaćinstva, koji su već stekli svoj prvi stan u staroj gradnji


Treba svakako napomenuti ako cena iz kupoprodajnog ugovora nije niža od tržišne cene, poreznici će utvrditi poresku osnovicu u odnosu na prikazanu cenu. Ako nadležni organ proceni da je navedena cena u ugovoru niža od tržišne, Poreska uprava će u roku od 60 dana od kada je primila poresku prijavu, utvrditi realnu tržišnu cenu. Nadležni organ procenu tržišne cene može odrediti i izlaskom na teren ili na neki drugi način.

Ako se dati podaci ne mogu uporediti na teren izlazi komisija od tri člana, kako bi izvršila procenu. Može se čak desiti da se procenom dođe do toga da je cena stana niža od one cene koju ste platili. Takva procena znači i manji iznos na ime poreza koji morate da platite. Isto tako se može desiti da procenjena vrednost bude viša od one koju ste platili za kupovinu nekretnine, što znači da ćete morati platiti veći iznos za porez.

U zavisnosti od lokacije i godine izgradnje, procenjena vrednost nekretnine koja se kupuje, može biti i umanjena, ali najviše do 25%. Za one stanove koji se nalaze u suterenu ili potkrovlju, cene mogu varirati čak i do 20%, a za spratnost nekretnine do 10%.

Ako nadležni organ proceni da je navedena cena u ugovoru niža od tržišne, Poreska uprava u roku od 60 dana, utvrđuje realnu tržišnu cenu stana!

Treba napomenuti važnu informaciju kako je ovih dana minimalno učešće za kupovinu stana na kredit sa dosadašnjih 30%, smanjeno na 10% uz objašnjenje kako je želja da građani lakše reše svoj stambeni problem.

Dokumentacija koju predajete u poresku upravu, obavezno mora imati validan datum potpisivanja kupoprodajnog ugovora!!!

Ako kupujete svoju prvu nekretninu, svoj prvi stan, svakako vam toplo preporučujemo da pre bilo kakve odluke, svakako kontaktirate renomiranu agenciju za prometovanje nekretninama. Agencija „Solis“ posluje uspešno već 30-tak godina i uz ogromno iskustvo u svetu nekretnina, svakom kupcu može pomoći u svim segmentima izuzetno važnim kod kupovine prve nekretnine.

Licencirani agenti agencije „Solis“ u svakom trenutku svojim klijentima stoje na raspolaganju, a svojim dugogodišnjim uskustvom u prodaji nekretnina, pomoći će vam da kupite onu nekreninu, koja će vašoj porodici i vama, potpuno odgovarati za svakodnevni život.

Agencija „Solis“ vam želi Srećnu kupovinu prve nekretnine!

Komentari

Komentar

Mirko 27/Aug/2020

Hvala na odlično napisanom tekstu i informacijama koje su mi mnogo pomogle!


Napišite komentar