SOLIS - TO JE IME ZA VAŠ DOM!

Urbanizacija utiče na vrednost nekretnina
SOLIS-NEKRETNINE 19-Oct-23 196 2

Urbanizacija utiče na vrednost nekretninaUrbanizacija gradova je uvek značajna tema iz više razloga, a neki od ključnih faktora uključuju:


Demografski trendovi


Svetska populacija je u stalnom porastu, a veći deo te populacije živi u gradovima. Urbanizacija je posledica migracije ljudi iz ruralnih područja u gradove u potrazi za boljim ekonomskim prilikama, obrazovanjem i boljim uslovima života.


Ekonomski razvoj


Gradovi su često ekonomska središta, gde se koncentrišu kompanije, radna mesta i tržišta. To privlači ljude u gradove u potrazi za poslovima i ekonomskim prilikama.


Infrastruktura i usluge 


Gradovi obično nude bolju infrastrukturu i usluge u poređenju sa ruralnim područjima, uključujući bolje zdravstvene usluge, obrazovanje, transport, kulturu i zabavu.


Izazovi i problemi


Urbanizacija donosi sa sobom izazove kao što su prenaseljenost, saobraćajne gužve, zagađenje, nejednakost u pristupu resursima i uslugama, kao i potrebu za održivim urbanim planiranjem.


Održivost

 

Urbanizacija vrednost nekretnina 1

 


Urbanizacija može imati veliki ekološki uticaj na okolinu, uključujući gubitak zelenih površina, povećanu potrošnju energije i vodu te stvaranje otpada. Održivo urbanističko planiranje postaje ključno kako bi se smanjili negativni ekološki uticaji i obezbedila dugoročna održivost gradova.


Kulturni i socijalni aspekti


Gradovi su često mesta gde se susreću različite kulture, ideje i ljudi. To može doprineti raznolikosti, kreativnosti i inovacijama, ali takođe može izazvati izazove u vezi sa integracijom i socijalnim tenzijama.


Politika i upravljanje


Urbanizacija zahteva dobro planiranje, upravljanje i političke strategije kako bi se gradovi održavali funkcionalnim i efikasnim. Odluke o urbanizaciji često su povezane sa političkim procesima i interesima.

Sve ove faktore čine urbanizaciju gradova važnom temom, jer ima dubok uticaj na način na koji ljudi žive, rade i interaguju sa svojim okruženjem. Upravljanje urbanizacijom postaje ključno kako bi se gradovi razvijali na održiv i inkluzivan način sa ciljem poboljšanja kvaliteta života svih njihovih stanovnika.

Demografski trendovi igraju ključnu ulogu u oblikovanju urbanizacije gradova!

Navodimo nekoliko načina na koje demografski trendovi utiču na urbanizaciju:


Rast stanovništva


Rast globalnog stanovništva dovodi do povećane potražnje za stambenim prostorom i infrastrukturom. Gradovi postaju privlačni za ljude iz ruralnih područja i drugih delova zemlje ili sveta u potrazi za boljim ekonomskim prilikama, obrazovanjem i zdravstvenom negom.


Starenje stanovništva

 

Urbanizacija vrednost nekretnina 2

 


U mnogim delovima sveta, stanovništvo sve više stari. Ovo može uticati na potrebu za prilagođenim stambenim jedinicama i uslugama, kao što su starački domovi i pristup medicinskim uslugama. Takođe, može dovesti do smanjenja radne snage i potrebe za obukom i zapošljavanjem u sektorima koji služe starijim osobama.


Migracija


Demografski trendovi mogu uticati na unutrašnju i međunarodnu migraciju. Na primer, kada se mladi ljudi sele u gradove u potrazi za poslovima i obrazovanjem, to može dovesti do povećanja urbanizacije u tim gradovima. Obrnuto u nekim slučajevima, gradovi mogu privući radnu snagu iz drugih zemalja, što dovodi do međunarodne migracije.


Fertilitet i porodična dinamika


Promene u stopi fertiliteta i porodičnim obrascima, takođe utiču na urbanizaciju. Niža stopa fertiliteta može dovesti do manjeg broja porodica sa više dece i potrebe za manjim stambenim prostorom. Takođe, promene u porodičnim dinamikama kao što su veće stope razvoda ili više samohranih roditelja, mogu zahtevati prilagođavanje stambenih rešenja.


Etnička i kulturna raznolikost


Migracija i demografski trendovi mogu doprineti etničkoj i kulturnoj raznolikosti u gradovima. To može obogatiti kulturu i zajednicu, ali takođe može stvoriti izazove u vezi sa integracijom i razumevanjem među različitim grupama stanovništva.


Socioekonomska segregacija


Demografski trendovi mogu dovesti do socioekonomske segregacije u gradovima, gde se različite grupe ljudi sele u različite delove grada na osnovu svojih ekonomskih mogućnosti. Ovo može stvoriti izazove u vezi sa nejednakošću u pristupu resursima i uslugama.

 

Urbanizacija vrednost nekretnina 3

 

U suštini, demografski trendovi kao što su rast stanovništva, starenje, migracija i promene u porodičnim obrascima, oblikuju potrebe i dinamiku gradova. Planiranje i upravljanje urbanizacijom moraju uzeti u obzir ove faktore kako bi gradovi ostali funkcionalni i obezbedili kvalitetan život za svoje stanovnike.

Ekonomski razvoj i urbanizacija često su usko povezani i ekonomski razvoj može značajno uticati na način na koji gradovi rastu i razvijaju se!

Evo nekoliko ključnih načina na koje ekonomski razvoj može uticati na urbanizaciju gradova:


Privlačenje radne snage


Gradovi sa razvijenom ekonomijom često privlače radnu snagu iz drugih regiona i zemalja u potrazi za boljim poslovnim prilikama. Ovo dovodi do povećane populacije u gradovima i njihove okoline, što podstiče urbanizaciju.


Rast poslovanja


Ekonomski razvoj može dovesti do rasta kompanija i industrijalizacije u urbanim središtima. Ovo stvara potrebu za komercijalnim prostorom i kancelarijama, što doprinosi urbanizaciji.


Poboljšanje infrastrukture


Razvijeni gradovi često ulažu u infrastrukturne projekte kao što su izgradnja puteva, mostova, aerodroma i javnog prevoza kako bi podržali rast privrede. Ova infrastrukturna poboljšanja olakšavaju urbanizaciju i omogućavaju gradovima da se šire.


Bolji pristup uslugama


Ekonomski razvoj obično dovodi do boljeg pristupa zdravstvenim uslugama, obrazovanju, kulturi i zabavi. Ovi faktori mogu privući ljude da se usele u gradove i pridruže se njihovoj urbanoj zajednici.

 

Urbanizacija vrednost nekretnina 4

 


Raznolikost industrija


Gradovi sa raznolikom ekonomijom, imaju više poslovnih sektora i industrija koje se međusobno nadopunjuju. Ovo može smanjiti ranjivost grada na ekonomske krize i pružiti više mogućnosti za zaposlenje, što privlači stanovnike.


Potražnja za stambenim i komercijalnim prostorom


Kada gradovi dožive ekonomski rast, povećava se potražnja za stambenim i komercijalnim prostorom. Investitori i građevinske kompanije obično grade nove stambene komplekse, tržne centre i poslovne zgrade, kako bi zadovoljili potrebe stanovništva i poslovanja.


Promene u obrascima potrošnje


Ekonomski razvoj često dovodi do promena u obrascima potrošnje, uključujući veći broj restorana, prodavnica, zabavnih objekata i drugih komercijalnih poslovanja. Ovo može dovesti do širenja gradskih centara i povećane urbanizacije.


Povećanje prihoda i standarda života


Ekonomski razvoj može povećati prihode stanovnika, što im omogućava da pristupe boljim stambenim rešenjima i uslugama, uključujući školovanje i zdravstvenu negu. To može povećati atraktivnost urbanog života.


Inovacija i tehnološki napredak


Gradovi sa razvijenom ekonomijom često postaju centri inovacija i tehnološkog napretka. To privlači visokokvalifikovane radnike i startap kompanije, što dodatno podržava urbanizaciju.

Sve ove faktore treba uzeti u obzir pri planiranju urbanog razvoja, kako bi se gradovi razvijali na održiv i inkluzivan način koji obezbeđuje dobar kvalitet života za svoje stanovnike.

Infrastruktura i usluge jednog grada igraju ključnu ulogu u oblikovanju urbanizacije. Način na koji su ovi elementi razvijeni i pruženi može značajno uticati na privlačnost grada za stanovnike, investitore i preduzeća!

Nekoliko načina na koje infrastruktura i usluge grada mogu uticati na urbanizaciju:


Transportna infrastruktura


Kvalitetna i efikasna transportna infrastruktura, uključujući puteve, mostove, železnice i javni prevoz, olakšava kretanje ljudi i robe unutar grada i sa drugim mestima. Gradovi sa dobro razvijenim transportom, često privlače više stanovnika i poslovanja.


Pristup obrazovanju


Pristup visokokvalitetnom obrazovanju, važan je faktor za porodice sa decom. Gradovi sa školama i univerzitetima visokog renomea, privlače obrazovane i ambiciozne stanovnike.


Zdravstvene usluge


Pristup zdravstvenim uslugama, bolnicama i medicinskim centrima, ključan je za kvalitet života. Gradovi sa dobro razvijenom zdravstvenom infrastrukturom, privlače stanovnike koji traže bolju medicinsku negu.


Kulturni sadržaji


Gradovi sa raznolikim kulturnim ponudama, kao što su pozorišta, muzeji, koncertne dvorane i sportski objekti, privlače ljude i turiste. To može doprineti rastu turizma i privlačnosti grada.


Komercijalna infrastruktura


Postojanje trgovinskih centara, restorana, kafića i drugih komercijalnih objekata, može poboljšati kvalitet života stanovnika. Ovakva mesta pružaju raznolike mogućnosti za zabavu i kupovinu.


Energetska i komunalna infrastruktura


Pouzdana energetska i komunalna infrastruktura, ključna je za normalno funkcionisanje grada. Gradovi sa pouzdanom elektroenergetskom i vodovodnom mrežom, privlače stanovnike i preduzeća.

 

Urbanizacija vrednost nekretnina 5

 


Sigurnost


Gradovi koji pružaju visok nivo sigurnosti privlače stanovnike i investitore. Prisustvo profesionalne policije i sistema zaštite, može poboljšati percepciju bezbednosti među stanovništvom.


Održivost


Gradovi koji investiraju u održiva infrastrukturna rešenja, kao što su biciklističke staze, zelene površine i reciklažni programi, mogu privući ekološki osvešćene stanovnike i doprineti održivijoj urbanizaciji.


Digitalna infrastruktura


U današnjem digitalnom dobu, pristup brzom internetu i tehnološkim inovacijama, ključan je faktor privlačnosti grada za mlade profesionalce i tehnološke kompanije.

Sve ove komponente infrastrukture i usluga, zajedno oblikuju percepciju i kvalitet života u gradu, što može privući ili odbiti stanovnike i investitore. Gradovi koji investiraju u razvoj ove infrastrukture i usluga, obično imaju veće šanse za održiv rast i prosperitet.

Urbanizacija može doneti mnoge prednosti, ali takođe nosi i brojne izazove i probleme koji mogu uticati na kvalitet života stanovnika i održivost grada!

Ovo su mogući ključni izazovi i problemi koji često prate urbanizaciju:


Prenaseljenost


Povećanje broja stanovnika u gradovima može dovesti do prenaseljenosti, što rezultira gužvama u saobraćaju, dužim čekanjem na pristup uslugama i povećanim pritiskom na infrastrukturu.


Saobraćajne gužve


Povećanje broja vozila u gradovima može izazvati ozbiljne saobraćajne gužve, što može povećati vreme putovanja, zagađenje vazduha i nesreće na putevima.


Zagađenje


Povećana urbanizacija često dovodi do povećanja emisija štetnih gasova i zagađenja vazduha, vode i zemljišta. To može imati ozbiljne posledice po životnu sredinu i zdravlje stanovnika.


Nedostatak stambenog prostora


U mnogim gradovima, rastuća populacija stvara nedostatak pristupačnog stambenog prostora, što može dovesti do povećanja cena nekretnina i problema sa nedostatkom stambenih prostora..


Nejednakost


Urbanizacija može produbiti nejednakost u društvu. Bogati i siromašni često žive u različitim delovima grada sa različitim pristupom resursima i uslugama.


Gubitak zelenih površina


Širenje urbanizacije može dovesti do gubitka zelenih površina, parkova i prirodnih staništa. Ovo može uticati na kvalitet životne sredine i dostupnost rekreacije.


Održivost resursa


Urbanizacija može staviti pritisak na resurse kao što su voda, energija i hrana. Gradovi moraju efikasno upravljati tim resursima kako bi bili održivi.


Kvalitet vazduha i zdravlje


Zagađenje vazduha u urbanim sredinama, može uticati na zdravlje stanovnika i povećati rizik od respiratornih bolesti i drugih zdravstvenih problema.


Potreba za infrastrukturnim investicijama


Brz rast gradova, zahteva velike investicije u infrastrukturu, kako bi se održao korak sa potrebama stanovnika. Nedostatak takvih investicija može dovesti do problema sa snabdevanjem vodom, energetskim resursima i drugim osnovnim uslugama.


Potreba za urbanističkim planiranjem


Nedostatak urbanističkog planiranja i regulacija, može dovesti do nesistemskog i nekontrolisanog rasta gradova, što može izazvati brojne probleme.

Da bi se adekvatno upravljalo urbanizacijom i prevazišli ovi izazovi, gradovi moraju imati dobro planiranje i politiku koja promoviše održivi razvoj, inkluziju i zaštitu životne sredine. Ovo uključuje investicije u infrastrukturu, bolje regulacije i pažljivo planiranje, kako bi se osiguralo da urbanizacija doprinosi boljem kvalitetu života za sve stanovnike grada.

Urbanizacija može imati značajan ekološki uticaj na okolinu na više načina. Ovaj uticaj često zavisi od toga kako se urbanizacija sprovodi i koliko se brine o održivosti i zaštiti životne sredine!

Evo nekoliko načina na koje urbanizacija može imati ekološki uticaj:


Gubitak zelenih površina


Proširenje gradova obično vodi do gubitka zelenih površina, kao što su šume, livade i poljoprivredno zemljište. Ovo može imati negativan uticaj na biodiverzitet i uništavanje prirodnih staništa.


Povećana potrošnja resursa


Urbanizacija često dovodi do povećane potrošnje resursa kao što su voda, energija i materijali za građevinske projekte. Ovo može dovesti do iscrpljivanja prirodnih resursa.


Zagađenje


Veći broj stanovnika i veća koncentracija industrije u urbanim sredinama, obično dovodi do veće emisije štetnih gasova i zagađenja vazduha. Zagađenje može imati ozbiljne posledice po kvalitet vazduha i zdravlje stanovnika.


Promene u kvalitetu vode

 

Urbanizacija vrednost nekretnina 8

 


Urbanizacija može uticati na kvalitet vode, usled povećane urbanizacije površina i odlaganja otpadnih voda. To može dovesti do zagađenja voda i smanjenja dostupnosti čiste vode.


Urbana toplotna ostrva


Gradovi često imaju više betona i asfalta koji apsorbuju toplotu i povećavaju temperature u gradskim sredinama. Ovo može izazvati tzv. "Urbana toplotna ostrva" i uticati na mikroklimu grada.


Otpad i deponije


Povećana potrošnja u urbanim sredinama dovodi do veće količine otpada. Loše upravljanje otpadom može rezultirati deponijama koje zagađuju zemljište i vode.


Gubitak bioraznovrsnosti


Urbanizacija često dovodi do uništavanja prirodnih staništa i smanjenja broja biljnih i životinjskih vrsta u urbanim područjima.


Povećana potrošnja energije


Veći broj zgrada, saobraćaj i potrošača energije u gradovima, povećava potrebu za energijom. Ako se ta energija ne proizvodi iz obnovljivih izvora, može dovesti do veće emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Kako bi se smanjio negativan ekološki uticaj urbanizacije, gradovi sve više usvajaju održive urbanističke planove, obnavljaju zelene površine, uvode energetski efikasne tehnologije i usmeravaju razvoj prema principima očuvanja životne sredine. Održivo urbanizovanje podrazumeva balansiranje urbanog rasta sa zaštitom prirode i ekološkim očuvanjem, kako bi gradovi bili prijatna i održiva mesta za život.

Urbanizacija ima značajan uticaj na kulturne i socijalne aspekte društva i zajednice!

Ovi uticaji mogu biti različiti u zavisnosti od regiona i specifičnih okolnosti, ali uopšteno možemo identifikovati nekoliko načina na koje urbanizacija utiče na ove aspekte:


Kulturna raznolikost


Gradovi su često mesta gde se susreću različite kulture, religije i tradicije. To može dovesti do veće kulturne raznolikosti i razmene ideja, umetnosti, hrane i običaja. Kulturna raznolikost obogaćuje gradsku kulturu i doprinosi raznolikosti ponude.


Urbana umetnost i kultura


Gradovi često postaju centri umetnosti i kulture sa pozorištima, bioskopima, galerijama, koncertnim dvoranama i muzejima. To pruža priliku za kulturno obogaćivanje i stvaranje umetničkih zajednica.


Obrazovanje i nauka


Urbanizacija često dovodi do koncentracije obrazovnih institucija, univerziteta i istraživačkih centara u gradovima. To pruža više prilika za obrazovanje i napredak u naučnim oblastima.


Ekonomske prilike


Gradovi privlače više poslova i ekonomskih prilika, što može uticati na socijalnu mobilnost i poboljšanje životnog standarda. Međutim to takođe može dovesti do veće ekonomske nejednakosti i socijalne podele.


Promene u načinu života


Gradski način života često podrazumeva brži tempo, veću konkurenciju i raznolikiji način života u poređenju sa ruralnim područjima. Ovo može uticati na prioritete i vrednosti stanovnika.


Socijalna interakcija


Urbanizacija može dovesti do veće socijalne interakcije i komunikacije među različitim grupama stanovništva. Ljudi se često sreću i razmenjuju ideje i iskustva u gradovima.


Problemi sa integracijom


Urbanizacija može dovesti i do socijalnih izazova, uključujući probleme sa integracijom i inkluzijom marginalizovanih grupa. U velikim gradovima, ovo može izazvati segregaciju i socijalne tenzije.


Zagađenje i stres


Brz rast gradova može dovesti do povećane buke, zagađenja i stresa kod stanovnika. Ovo može uticati na mentalno zdravlje i kvalitet života.


Urbanizacija starijeg stanovništva


U nekim slučajevima, stariji stanovnici mogu biti ostavljeni u ruralnim područjima, dok se mlađi sele u gradove u potrazi za poslovima i obrazovanjem. Ovo može stvarati izazove za starije osobe i za zajednice u ruralnim područjima.

Kako bi se maksimizovali pozitivni efekti urbanizacije na kulturne i socijalne aspekte, gradovi često implementiraju politike koje promovišu kulturnu raznolikost, inkluziju, obrazovanje i umetnost, ali istovremeno se suočavaju sa izazovima u vezi sa infrastrukturom, pristupom uslugama i upravljanjem ekonomskim nejednakostima i socijalnim problemima.

Politika i upravljanje imaju ključnu ulogu u oblikovanju urbanizacije. Način na koji se gradovi planiraju, razvijaju i upravljaju politikama može značajno uticati na to kako se urbanizacija odvija i koje efekte ima na društvo i okolinu!

Politika i upravljanje mogu uticati na urbanizaciju:


Urbanističko planiranje


Vlade i lokalna vlasti, igraju ključnu ulogu u urbanističkom planiranju, što obuhvata regulisanje upotrebe zemljišta, postavljanje standarda za izgradnju i određivanje oblasti za komercijalnu, stambenu i rekreativnu upotrebu. Dobro planiranje može promovisati održivu urbanizaciju i obezbediti ravnotežu između stambenih i komercijalnih područja.


Regulacije i zakoni


Vlade usvajaju zakone i regulacije koji utiču na izgradnju i razvoj gradova. Ovi zakoni mogu obuhvatiti građevinske standarde, ekološke zahteve i pravila o upravljanju imovinom. Regulacije mogu promovisati održivu izgradnju i zaštitu životne sredine.


Investicije u infrastrukturu


Vlade često ulažu u infrastrukturne projekte kao što su putevi, mostovi, javni prevoz, vodovod i kanalizacija, kako bi podržale rast i razvoj gradova. Investicije u infrastrukturu mogu poboljšati pristupačnost i kvalitet života građana.


Ekonomska politika


Fiskalna politika i podsticaji mogu uticati na privlačnost gradova za kompanije i investitore. Odluke o porezima i subvencijama, mogu uticati na privredni rast i zapošljavanje u urbanim sredinama.


Politika stambenog rešenja


Vlade mogu razvijati politiku koje podržavaju pristupačno stambeno rešenje za građane. To može obuhvatiti subvencije za stambene zajmove ili izgradnju socijalnih stambenih objekata.


Politika očuvanja životne sredine


Politika zaštite životne sredine može regulisati emisiju štetnih gasova, zaštitu prirodnih staništa i promociju održivih transportnih opcija, kako bi se smanjili negativni uticaji urbanizacije na ekologiju.


Socijalna politika


Vlade mogu implementirati politiku koja podržava socijalnu inkluziju i pravdu u gradovima. To može obuhvatiti mere za borbu protiv siromaštva, pristup obrazovanju i zdravstvenim uslugama i politiku zaštite prava manjina i ranjivih grupa.


Participacija građana

 

Urbanizacija vrednost nekretnina 9

 


Upravljanje gradovima često uključuje participaciju građana, gde se stanovnici uključuju u proces donošenja odluka o urbanizaciji. Ovo može doprineti boljem planiranju i većoj podršci lokalnim projektima.

Kako bi urbanizacija bila uspešna i pozitivna za društvo, politika i upravljanje moraju balansirati ekonomske, socijalne i ekološke interese, te se fokusirati na održivost, inkluziju i kvalitet života građana. Održivo upravljanje gradovima postaje sve važnije kako gradovi rastu i razvijaju se.

Urbanizacija može značajno uticati na cenu nekretnina na različite načine, a njihov odnos može varirati u zavisnosti od regiona i specifičnih okolnosti!

Evo kako urbanizacija može uticati na cenu nekretnina:


Povećana potražnja


Kada se gradovi brzo urbanizuju, dolazi do povećane potražnje za stambenim prostorom. Više ljudi seli se u gradove u potrazi za poslovima i boljim životom, što može dovesti do veće konkurencije za nekretnine i u krajnjem slučaju do povećanja cena.


Povećane cene zemljišta


Urbanizacija često rezultira povećanim cenama zemljišta, jer postaje sve vrednije zbog potražnje za izgradnjom stambenih i komercijalnih objekata. Ovo povećava troškove izgradnje, a kao rezultat, povećava i cene nekretnina.


Brza izgradnja


Kako bi zadovoljili potražnju, investitori često brzo grade nove stambene komplekse i komercijalne objekte. Ova brza izgradnja može dodatno podići cene nekretnina, posebno u gradskim jezgrima.


Pristup uslugama


Lokacija nekretnine u vezi sa urbanizacijom, može značajno uticati na njenu vrednost. Nekretnine koje su blizu poslovnih centara, škola, bolnica i drugih ključnih usluga, obično imaju više cene.


Pristup javnom prevozu


Blizina stanica javnog prevoza, često povećava vrednost nekretnina, jer olakšava kretanje stanovnicima i smanjuje potrebu za sopstvenim automobilima.


Kvalitet života


Urbanizacija može poboljšati kvalitet života u gradovima kroz bolji pristup uslugama, kulturnim i rekreativnim sadržajima. Nekretnine u gradskim oblastima sa visokim kvalitetom života, obično imaju veće cene.


Ekonomska stabilnost


Gradovi sa stabilnom i raznovrsnom ekonomijom, obično privlače više investitora i stanovnika, što može povećati cene nekretnina.


Razvoj infrastrukture


Investicije u infrastrukturu, kao što su putevi, vodovod i kanalizacija, mogu povećati vrednost nekretnina u tim oblastima, jer olakšavaju svakodnevni život.

 

Urbanizacija vrednost nekretnina 10

 


Regulacija i politika


Pravila i regulacija lokalnih vlasti mogu imati značajan uticaj na cene nekretnina. Na primer, ograničenja visine zgrada, porezi na nekretnine i politika zaštite životne sredine, mogu uticati na cene nekretnina.

U suštini, urbanizacija stvara kompleksan ekosistem koji utiče na cene nekretnina kroz potražnju, ponudu, lokaciju i kvalitet usluga. Stoga, investitori i kupci nekretnina često pažljivo razmatraju kako urbanizacija utiče na tržište nekretnina, kako bi doneli ispravne odluke o kupovini ili investiranju.

fotografije: Pexels

 

 

Komentari

Komentar

Lina 31/Oct/2023

Čini mi se da poslednjih godina sve, ali bukvalno SVE utiče na vrednost nekretnina, i da cene divljaju kao nikada. Da budem iskrena, ja baš nisam oduševljena toliko urbanizacijom. Sve su to građevine bez duše, a nisu ni trajne, kao što su one iz prošlih vekova.


Komentar

Teodora 22/Oct/2023

pa ako iko zna o ovome svemu , to ste vi u Solis agenciji jer poslujete u jednom od najgušće naseljenih gradova u Srbiji. Mislim da urbanizacija dostize kritičnu tačku pa zato ljudi i odlaze iz užih gradskih zona....


Napišite komentar